Historia szkoły

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘPIE PIOTRAWIŃSKIEJ

Nasza szkoła ma bogate tradycje i fascynującą przeszłość. W tym roku minęło 40 lat funkcjonowania szkoły w obecnym budynku. To ważna data, ważne wydarzenie dla naszej społeczności, ale szkoła powstała prawie 90 lat temu. Iluż to uczniów, nauczycieli i rodziców związanych było z tą szkołą? Jak kiełkowało i rozwijało się życie kulturalne mieszkańców? Jaką część swojego życia, osobowości zostawili tu Ci, których przeznaczenie przywiodło w te strony, by pracować w tej szkole, żyć wśród tych ludzi? Byśmy mogli odważnie i jednocześnie z pewną dozą beztroski kroczyć drogą do lepszego jutra- musimy pamiętać o Tych, którzy żyli tu, na tym miejscu przed nami. To Oni wydeptywali nam ścieżki do lepszego jutra, Oni wierzyli, że praca, którą teraz wykonują , w przyszłości przyniesie rezultat. Wierzyli, że następne pokolenia będą radośnie zdobywać wiedzę i umiejętności, będą sumiennie pracować, godnie żyć i nie zapomną o swojej tożsamości i o TEJ, o której mówimy ,,OJCZYZNA’’.

Ryszarda Jurkowska

,,TO, KIM TERAZ JESTEŚMY ZAWDZIĘCZAMY TYM WSZYSTKIM,
KTÓRZY TRUDZILI SIĘ NA TEJ ZIEMI DLA NAS.
W NICH KIEŁKOWAŁO I ROSŁO TO, CO MY OBECNIE ZBIERAMY’’

· 1916r. Powstała Szkoła Powszechna w Kamionce (na wniosek Dozoru Szkolnego
w Opolu Lubelskim normalizującego szkolnictwo) na podstawie Rozporządzenia
z dnia 3 marca 1915r. Naczelnego Komendanta wojsk austriackich okupujących południową część Kongresówki1.
Pracę w szkole podjęła Leokadia Barzycka (pracowała do 1917r.).
Okres ten charakteryzowały trudne warunki zaczątków szkolnictwa polskiego,
jak również brak przygotowania zawodowego nauczycielki.
-1 X.1917r.- zarząd szkolnictwa objęła Komisja Przejściowa ustanowiona przez Tymczasową Radę Stanu.
-Sejm Ustawodawczy przekształcił szkoły ludowe w szkoły powszechne.· 1918/1919
Nauczycielem był Jan Wośkow (ew. Woskow).

· 1919/1920
Posadę w szkole objęła Maria Grabowska (w 1920r. przeniesiona została do majątku Kluczkowice)²
W latach 1916-1920 szkoła przeżywała bardzo trudny okres wskutek braku ustaw normujących szkolnictwo pod okupacją austriacką, braku odpowiednich programów szkolnych, niedostatecznego przygotowania kadry nauczycielskiej oraz braku pomocy naukowych, sprzętów szkolnych i podręczników.

· 1920/1921/22
Nauczycielką była Celina Kuczkowska- lubiana przez uczniów i ich rodziców.
Nauka odbywała się w opłakanych warunkach lokalowych: ,, w czterościennym kurniku wiejskim- a z pomocy naukowych były: mapa ślepa ,,Europy’’ i…globus’’3
Uczniom doskwierał brak ławek. Wskutek tego inspektor szkolny zamknął szkołę.
Dopiero po kilku miesiącach na prośbę mieszkańców oraz dostarczenie przez nich ławek
wznowiono naukę w szkole.

1 Kongresówka- Królestwo Kongresowe; tak nazywano utworzone na Kongresie Wiedeńskim w 1815r. Królestwo Polskie

2 Kluczkowice- majątek ziemski m.in. Kleniewskich leżący w powiecie opolskim (Sobczak Maria ,,Szkice z dziejów Kluczkowic”)

3 Mapa ślepa Europy- mapa bez zaznaczonych aktualnych granic

· 1923/24/25
W szkole uczyła Bronisława Bejsterówna.
Szkoła rozwijała się dzięki ustawom normującym szkolnictwo, wprowadzeniu jednolitego programu, dostosowanym do niego podręcznikom oraz uruchomieniu kursów dla niewykwalifikowanych nauczycieli ,którzy również samodzielnie dokształcali się i podnosili swoje kwalifikacje.

· 1925/26
Nauczycielką w szkole została Janina Brysiewiczówna- pierwsza od momentu powstania szkoły osoba, która posiadała pełne kwalifikacje pedagogiczne( ukończyła 5-letnie Wyższe Seminarium Nauczycielskie w Lublinie).
Szkoła to jednoklasowa placówka z III oddziałami. Uczniowie byli niedopasowani pod względem wiekowym i intelektualnym. Nauka w latach 1925/26 odbywała się w wynajmowanym lokalu( u P. Jana Sołtysa), za który roczna opłata wynosiła 180 złotych.

· 1926/27
Szkoła dwuklasowa.
Nauczycielami byli : Marcin Eugeniusz Kosiński, który pełnił obowiązki kierownika szkoły oraz Janina Kosińska z Brysiewiczów.
W 1926r. odbył się spis dzieci w wieku szkolnym, z którego wynikało, że obowiązkiem szkolnym objętych było 101 uczniów.
Obwód szkoły obejmował wsie: Kamionka, Koszorów, Kępa Piotrawińska, Janiszówka- Kopanina, folwark-Socha.
Został zorganizowany IV oddział składający się z 13 i 14- latków.
Kierownik szkoły podjął starania o uzyskanie funduszy na zakup pomocy naukowych, jednak nie uzyskał żadnych dotacji gdyż ,, budżet na rok 1926/27 nie przewidywał zakupu pomocy’5’.
Z własnych pieniędzy P. Kosiński zakupił niezbędne pomoce do nauki przyrody, historii, religii i geografii za 273 zł.
W październiku 1926r. powstała w szkole biblioteka. Z dobrowolnych składek mieszkańców zakupiono 96 woluminów o różnej treści; w 1928r. księgozbiór biblioteki uzupełniono do 129 woluminów- tym razem o książki przeznaczone dla dorosłych ,, o treści rolniczej’’. Zaprenumerowano 3 egzemplarze ,,Płomyka’’ i ,,Plomyczka’’.
Z księgozbioru biblioteki korzystały dzieci i dorośli.

· 1927/28/29
W szkole działały: Koło Teatralne, Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej oraz prowadzone były kursy wieczorowe dla dorosłych. Nauka w dalszym ciągu odbywała się w lokalu wynajmowanym u pana Jana Soltysa.
– 11 listopada 1928r. odbyły się uroczyste obchody 10 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, w których wzięło udział około 400 osób.
– odbyły się też wybory do Sejmu
W tym okresie nastąpił wzrost znaczenia nauczycieli w środowisku. Pracujący w szkole nauczyciele cieszyli się szacunkiem nie tylko uczniów i ich rodziców, ale też innych mieszkańców wsi. Służyli radą i pomocą.

· 1929/30/31

W 1929r. została przeprowadzona komasacja4 szkół powszechnych.
Szkoła dwuklasowa w Kamionce i jednoklasowa w Kopaninie Kamieńskiej zostały połączone w trzyklasową szkołę z siedzibą w Kępie Piotrawińskiej, która w roku szkolnym 1929/30 rozpoczęła swoją działalność jako Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej .
Przeniesienie szkoły do Kępy Piotrawińskiej spotkało się z niechęcią mieszkańców Kamionki, którzy chcieli, by siedzibą szkoły była ich wieś. Organizowane były zebrania, na których przekonywano o potrzebie stworzenia jednej szkoły i korzyściach wynikających z takiego rozwiązania.

· W 1929/30 kadrę nauczycielską szkoły stanowili:
Janina Kosińska- pełniąca obowiązki kierownika szkoły,
Barbara Morczakówna
oraz Józef Lackowski- zastępujący podnoszącego kwalifikacje zawodowe Pana
Marcina Kosińskiego
W 1930r. pan Lackowski został przeniesiony w stan spoczynku, a pracę w szkole podjęła Kaliksta Nowakowska.

· 1931/32
W szkole było VI oddziałów, w których uczyło się 165 uczniów.
Nauczyciele uczący to:
Barbara Morczakówna,
Stanisław Stasiek,
Maria Kobierzycka
Państwo Kosińscy zostali przeniesieni do Józefowa n/Wisłą.
Nauka odbywała się w lokalach wynajmowanych od gospodarzy w Kopaninie Kamieńskiej i Kępie Piotrawinskiej. Początkowe trudności w scalaniu szkoły po 2 latach przyniosły efekty .Szkoła stała się ośrodkiem kultury dla mieszkańców okolicznych wiosek. Prężnie działały liczne organizacje.

· 1932/33

Obwód szkoły zmniejszył się o Ćwiętalkę, którą przyłączono do obwodu szkoły w Łaziskach.
W szkole były prowadzone wieczorowe kursy oświatowe.

· 1933/34
Zmienił się skład grona nauczycielskiego.
Stanisław Stasiek był kierownikiem szkoły,
Maria Staśkowa ( z d. Kobierzycka),
Bazyli Kaszuba- zastąpił Barbarę Morczakówną.

4 Komasacja- zcalanie, łączenie

· 1934/35
Od 15 listopada w szkole prowadzone były zajęcia świetlicowe dla młodzieży pozaszkolnej.
Ubożenie mieszkańców wsi odbiło się niekorzystnie na sytuacji finansowej szkoły.
– 17 maja 1935r. uczniowie, nauczyciele i mieszkańcy okolicznych miejscowości brali udział w nabożeństwie żałobnym za duszę ś. p. Marszałka Józefa Piłsudskiego.5

· 1935/36
Szkoła liczyła 165 uczniów. Jeden z lokali wynajmowanych przez szkołę w Kopaninie Kamieńskiej został przeniesiony do Kępy Piotrawińskiej

· 1936/37
Do szkoły uczęszczało 160 uczniów. Wszystkie lokale, w których odbywały się zajęcia mieściły się w Kępie Piotrawińskiej.

· 1937/38
Liczba uczniów zwiększyła się do 172. Placówkę przemianowano na szkołę II stopnia.
Pana Staśka, który został urlopowany na czas studiów zastąpiła Maria Nowicka,
a obowiązki kierownika szkoły objęła Maria Staśkowa.

· 1938/39
W szkole uczyło się 170 uczniów. Funkcję kierownika szkoły pełnił Stanisław Stasiek.
Nauka odbywała się w trzech lokalach w Kępie Piotrawińskiej. Od września szkoła posiadała własną kancelarię.

1 listopada 1938r. pp. Staśkowie zostali przeniesieni do Trojanowa
Nauczycielami pracującymi w szkole byli:
Bazyli Kaszuba-kierownik szkoły
oraz Jadwiga Gierczakówna.

30 kwietnia 1939r. odbyło się zebranie mieszkańców celem omówienia budowy szkoły w Kępie Piotrawinskiej. Rozważano sprawę kupna placu pod budowę szkoły oraz funduszy na inwestycję. Sześćdziesięciu gospodarzy zgłosiło chęć opodatkowania się z przeznaczeniem na budowę szkoły, ustalono kwotę podatku(1 zł. od morgi użytkowanej ziemi).

· 1939/40
W sierpniu 1939r. ustalony został skład grona nauczycielskiego.
Funkcję kierownika szkoły miał objąć Henryk Kmieć, a pozostali nauczyciele, którzy mieli rozpocząć pracę w szkole to:
Bazyli Kaszuba,
Emilia Hońkówna

1 września 1939r. wybuchła II wojna światowa!!!

9 września 1939r. Niemcy zajęli most w Puławach.
Nauka w szkole rozpoczęła się 4 listopada 1039r. 17 listopada na rozkaz władz niemieckich zostało przerwane nauczanie historii. Warunki pracy były tragiczne: nauczyciele nie pobierali pensji, klasy nie były ogrzewane- co z kolei powodowało niską frekwencję uczniów.
13 stycznia 1040r. Niemcy wydali rozporządzenie, które nakazywało nauczycielom zebranie i odwiezienie do Puław podręczników do nauki języka polskiego, historii i geografii.
1 marca 1940r. na skutek redukcji etatów w szkole został tylko jeden nauczyciel- Henryk Kmieć. Kolejne rozporządzenie władz niemieckich dotyczyło usunięcia ze szkół portretów polskich i godła państwowego.
Wysoka absencja w oddziałach V-VI była jedną z przyczyn likwidacji dwóch lokali szkolnych oraz przerwaniu nauki (15 kwietnia 1940r.) przez starsze oddziały.

· 1940/41/42

Nauczyciele pracujący w szkole to:
Henryk Kmieć-kierownik szkoły
oraz Alfons Lorkiewicz

· 1941/42
Do szkoły było zapisanych 177 uczniów. Nauka rozpoczęła się z dwudniowym opóźnieniem wskutek braku odpowiedniego miejsca na naukę. 21 stycznia 1941r. szkoła została zamknięta na 3 miesiące( oszczędności na opale).
Szkoła przeżywała bardzo trudny okres: brakowało podręczników, a obowiązujące bardziej przeszkadzały niż pomagały w nauce; poza tym były dostarczane do szkoły nawet z rocznym opóźnieniem .Nauczyciele wielkim wysiłkiem starali się prowadzić szkołę mimo tego, że często nie otrzymywali pensji ( która wynosiła miesięcznie 200zł., a 1 kg chleba kosztował 13 zł). Zatrudniani byli do ściągania zaległych podatków, kontyngentów7 , przy odśnieżaniu dróg, czy w charakterze dozorców.

· 1942/43
Rok szkolny rozpoczął się 2 października 1942r. -w szkole władze okupacyjne urządziły magazyn zbożowy. Nauczyciele zostali zatrudnieni przy zbieraniu kontyngentu zbożowego od mieszkańców okolicznych wsi. Jedynym pracownikiem szkoły był Henryk Kmieć (31 sierpnia 1942r. pan Lorkiewicz został zwolniony na własną prośbę).
W szkole panowały tragiczne warunki: brakowało opału, stan wojenny wpłynął na wysoką absencję uczniów. Wśród mieszkańców szerzył się alkoholizm, rozboje, doszło nawet do zabójstwa.

Lata 1943- 1959 to okres, o którym brakuje udokumentowanych danych

Z przekazów ustnych wiadomo, że szkoła po wojnie wznowiła swoją działalność i mieściła się w drewnianym budynku ( tzw. baraku) w Wojciechowie.
Z dokumentacji szkolnej udało się odtworzyć kierowników szkoły z tamtego okresu4.

· 1959/60

Kierownikiem szkoły został Stefan Bidziński.
Do VII-klasowej szkoły uczęszczało 146 uczniów.

· 1960/61
Szkoła liczyła 145 uczniów.
Grono pedagogiczne to:
Stefan Bidziński-kierownik szkoły,
Irena Bidzińska,
Krystyna Huzarek,
Jerzy Lejwoda.
Nauczyciele włączyli się w zbiórkę na Społeczny Fundusz Budowy Szkół oraz brali udział w spisie powszechnym. Szkoła współpracowała ze Szkołą Podstawową w Kamieniu.

· 1961/62
Uległ zmianie skład grona nauczycielskiego.
Stefan Bidziński- kierownik szkoły,
Irena Bidzińska,
Jerzy Lejwoda,
Jadwiga Nowaczek,
Wanda Juszczak
Szkoła liczyła 154 uczniów i mieściła się w drewnianym budynku w Wojciechowie. Warunki były bardzo trudne. Odbyło się zebranie mieszkańców wsi należących do obwodu szkoły, na którym powołano Komitet Budowy Szkoły. Pierwszym zadaniem było przygotowanie działki pod nową szkołę. I tu nastąpiły rozbieżności między mieszkańcami Kępy Piotrawińskiej a Wojciechowa. Postanowiono, że tę kwestię rozstrzygną władze lokalne.


4 Lista kierowników i dyrektorów szkoły zebrana i spisana przez Bidzińską Małgorzatę (aneks niniejszego opracowania)

· 1962/63
I znów zmiana w składzie nauczycieli uczących w szkole.
Na miejsce Wandy Juszczak przybyła Genowefa Gołofit.
Szkoła współpracowała ze szkołami: w K\aliszanach(wspólny kulig) i Józefowie(zawody sportowe).Uczniowie i nauczyciele brali udział w pracach społecznych- sadzenie lasu w pobliżu wsi Głodno. Zlokalizowano i zakupiono działkę pod budowę nowej szkoły.
21 lipca 1963r. odbył się wiec mieszkańców Kępy Piotrawinskiej, na którym nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego5.
· 1963/64
Na miejsce Genowefy Gołofit i Jadwigi Nowaczek pracę w szkole rozpoczęły: Lucyna Sołtys,
Kazimiera Kniaziowska.
W szkole działały liczne organizacje uczniowskie(m.in.: PCK, SKO, ZHP).
W dniach 2-4 grudnia 1963r. odbyła się wizytacja szkoły. Wiosną 1964r. okoliczne miejscowości zostały zelektryfikowane( w kwietniu 1964r. w szkole zabłysło światło elektryczne).

· 1964/65
Do szkoły uczęszczało 181 uczniów. Do grona nauczycielskiego dołączyła nowa siła fachowa- Alina Proś.
17 stycznia 1965r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkoły.
Szkoła otrzymała telewizor, z którego korzystali nie tylko uczniowie, ale i mieszkańcy okolicznych wsi. Od 1965r. szkołą opiekowała się Fabryka Maszyn Rolniczych w Lublinie. Pracownicy fabryki bezpłatnie ogrodzili boisko i teren wokół szkoły. W czasie wakacji w szkole były kolonie letnie dla 200 dzieci pracowników FMR .

· 1965/66
Grono pedagogiczne składało się z siedmiu nauczycieli:

Stefan Bidziński – kierownik szkoły,
Irena Bidzińska,
Aleksandra Jaśkowska,
Czesław Jaśkowski,
Kazimiera Olender,
Lucyna Sołtys,
Jerzy Lejwoda
Szkoła liczyła190 uczniów i była pełną szkołą siedmioklasową. Uczniowie należeli do licznych organizacji działających na terenie szkoły, uczestniczyli w wycieczkach( m.in. do Gdańska, Lublina), brali czynny udział w uroczystościach szkolnych i wyjazdach do innych szkół(zawody sportowe, kulig, wystawy prac uczniów).

5 Kserokopia aktu erekcyjnego ((aneks niniejszego opracowania)

· 1966/67

Grono w tym roku szkolnym zasilili
Marianna Sudoł- na miejsce Kazimiery Olender,
Tadeusz Pernak.
W myśl reformy szkolnictwa po raz pierwszy od września 1966 uczniowie uczęszczają do klasy ósmej- szkoła jest ośmioklasowa.
W listopadzie 1966r. odbyła się wizytacja szkoły. Rozwijała się współpraca drużyn harcerskich okolicznych szkół.
W czasie wakacji w szkole przebywała młodzież z Warszawy, Lublina i Radomia.

· 1967/68

Do szkoły uczęszczało 206 uczniów, grono pedagogiczne składało się z ośmiorga nauczycieli.
Uczniowie aktywnie uczestniczyli w uroczystościach szkolnych i imprezach wyjazdowych Odbył się kurs rowerowy, który zdało 38 z 40 uczniów.
W okresie zimowym w szkole odbywały się wykłady Uniwersytetu Powszechnego oraz Kurs Ogólnokształcący(obejmujący klasę VII), w których uczestniczyli mieszkańcy okolicznych wsi.
W okresie wakacji w budynku szkoły przebywała młodzież z Lublina.

Lata od 1968 do 1983 r są pominięte w ,,Kronice szkoły”
Z innych dokumentów szkolnych zostały odtworzone listy poszczególnych roczników oraz kierowników i dyrektorów szkoły.

· 1983/1984
Szkoła Podstawowa w Kępie Piotrawińskiej była siedzibą Szkoły Gminnej w Łaziskach, której głównym dyrektorem był pan Czesław Jaśkowski a jego zastępcą w Kępie Piotrawińskiej była pani Lucyna Sołtys.

Znacznej zmianie uległ skład grona nauczycielskiego:

Aleksandra Jaśkowska,
Tadeusz Pernak,
Andrzej Kozłowski,
Krystyna Ceglarska,
Eleonara Świech,
Barbara Maj,
Ryszarda Jurkowska,
Wojciech Kalisz,
Teresa Bartoś
Szkoła liczyła 99 uczniów klas I-VIII oraz 14 przedszkolaków.
Aktywnie działały na terenie szkoły liczne organizacje uczniowskie, biblioteka szkolna ,zespól wyrównywania wiedzy klas I-III oraz z matematyki; odbyły się apele i uroczystości okolicznościowe; szkołę odwiedzili pracownicy Poradni Zawodowo-Wychowawczej w Opolu Lubelskim a także metodycy.
Gminny Dyrektor dokonał oceny pracy nauczycieli: Ryszardy Jurkowskiej, Teresy Bartoś i Andrzeja Kozłowskiego.

· 1984/1985
Dotychczasowy Gminny Dyrektor i jednocześnie dyrektor szkoły został mianowany Inspektorem do Spraw Oświaty i Kultury w Urzędzie Gminy Łaziska. Dyrektorem szkoły została Pani Lucyna Sołtys.
Do szkoły uczęszczało 106 uczniów, co spowodowało zlikwidowanie klas łączonych – ku uciesze nauczycieli, uczniów i ich rodziców.
Wśród licznych uroczystości na uwagę zasługuje pasowanie pierwszoklasistów, które po raz pierwszy potwierdzili w kronice szkolnej odciskiem palca( odtąd weszło to do tradycji szkoły).
Szkoła na uroczystym apelu otrzymała medal przyznany mieszkańcom wsi Kępa Piotrawińska za pomoc, jakiej udzielali partyzantom w czasie okupacji niemieckiej.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W LATACH 1986-2005:

· 1988/89
Zmniejszenie liczby uczniów( 90 uczniów klas I-VII oraz 15 sześciolatków) spowodowało ponowne wprowadzenie nauki w klasach łączonych.
Uczniowie brali udział w olimpiadach przedmiotowych i licznych zawodach sportowych, na których odnieśli nie lada sukcesy.
Zespół muzyczny ,, Wesołe nutki’’ prowadzony przez Wojciecha Kalisza zajął I miejsce na eliminacjach rejonowych Wojewódzkiego Przeglądu Szkolnych Zespołów Artystycznych i zakwalifikował się na przegląd wojewódzki, gdzie otrzymał wyróżnienie.

· 1989/1990
Szkolna Kasa Oszczędnościowa w ramach współzawodnictwa międzyszkolnego SKO zdobyła I miejsce za najlepsze wyniki w oszczędzaniu. Z uzyskanego oprocentowania uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe.

· 1990/1991
17 września 1990r. na stanowisko dyrektora szkoły została powołana pani Maria Kutyna ( od rozpoczęcia roku szkolnego 1990/1991 obowiązki dyrektora pełnił Inspektor Oświaty i Wychowania pan Czesław Jaśkowski).

· 1992/1993
W dniach 12-16 października 1992r. szkoła wizytowana była przez wizytatorów Delegatury Kuratorium: panią Małecką, panią Pomorską oraz pana Dudkowskiego.
W Indywidualnych Rejonowych Mistrzostwach w Tenisie Stołowym I miejsce zdobyli: Aneta Nowomiejska i Paweł Wojciechowski, którzy będą reprezentowali szkołę w etapie wojewódzkim.
Od nowego roku kalendarzowego(1993) w ramach Spółdzielni Uczniowskiej rozpoczęło działalność Koło Fotograficzne.

· 1993/1994
Poza tradycyjnymi już uroczystościami szkolnymi (ślubowanie uczniów klasy I, święto pieczonego ziemniaka, Dzień Edukacji Narodowej, zabawa andrzejkowa) odbyła się uroczysta wigilia szkolna, na którą przybyli wójt Gminy Łaziska pan Tadeusz Stochmal proboszcz parafii w Piotrawinie ksiądz Jerzy Hanaj oraz przedstawiciele rodziców. Uczniowie przedstawili jasełka, było wspólne śpiewanie kolęd, życzenia i łamanie się opłatkiem. Został też rozstrzygnięty międzyklasowy konkurs na najpiękniejszy stroik świąteczny.
Inne uroczystości to: mikołajki, kulig, święto wiosny, II quiz historyczny, Dzień Matki, Dzień Dziecka, konkurs ekologiczny.

· 1994/1995
Tym razem podczas wigilii szkolnej ogłoszone zostały wyniki szkolnego konkursu na najpiękniejszą szopkę. Wspólna wigilia – uczniów, pracowników szkoły i przedstawicieli rodziców to już tradycja.
Najmłodsi uczniowie szkoły tj. przedszkolaki i klasa II zaprosili swoje babcie i dziadków na uroczysty apel z okazji Dnia Babci i Dziadka. Po programie artystycznym i życzeniach był słodki poczęstunek.

· 1995/1996
W szkole działały następujące organizacje: PCK, Samorząd Uczniowski, Spółdzielnia Uczniowska, Szkolne Koło Ekologiczne. Z ważniejszych imprez i akcji odbyły się: sprzątanie Ziemi, Dzień Edukacji Narodowej, święto pieczonego ziemniaka, zabawa andrzejkowa, wigilia, zabawa choinkowa, Dzień Babci, kulig szkolny, liczne apele okolicznościowe, prezentacje klas z okazji Dnia Dziecka pod hasłem ,,Dziecko potrafi”.

· 1996/1997
Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Kozłówki i Dąbrówki oraz w wyjeździe do kina w Opolu Lubelskim na film pt. ,,Dzwonnik z Notre Dame”.
W uroczystość Objawienia Pańskiego uczniowie szkoły przedstawili jasełka w kościele w Piotrawinie.
W dniach 29-30 kwietnia 1997r. po raz pierwszy odbyły się w szkole gminne zawody lekkoatletyczne. Uczniowie naszej szkoły zwyciężyli w ogólnej klasyfikacji ( na cztery szkoły biorące udział w zawodach).
Uczniowie klasy VIII wspólnie z rówieśnikami ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu byli na wycieczce w Częstochowie, a klasy V-VIII uczestniczyły w trzydniowej wycieczce do Krakowa i Zakopanego.
W gminnych zawodach w piłce nożnej dziewczęta zajęły I miejsce, co dało im awans do uczestnictwa w zawodach rejonowych, z których przywiozły puchar za I miejsce. W etapie wojewódzkim wywalczyły V miejsce.

· 1997/1998
Uczniowie wszystkich klas uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Zamościa, w wyjeździe do kina w Opolu Lubelskim na film pt. ,, Flubber” oraz w wyjeździe do Sandomierza i Baranowa Sandomierskiego.
W październiku odbyła się wizytacja szkoły, którą przeprowadziła pani wizytator Mirosława Małecka.
Poza tradycyjnymi uroczystościami odbył się apel poświęcony rocznicy napisania słów ,,Mazurka Dąbrowskiego” oraz pasowanie uczniów klasy I na czytelników.

· 1998/1999
W maju 1999roku odbył się konkurs na stanowisko dyrektora szkoły. Do konkursu przystąpili: pani Małgorzata Bidzińska i pan Wojciech Kalisz. Komisja reprezentująca organ nadzorując szkołę, organ prowadzący szkołę, rodziców i radę pedagogiczną po rozmowie z kandydatami powierzyła pełnienie funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Kępie Piotrawińskiej pani Małgorzacie Bidzińskiej.

· 1999/2000
Samorząd Uczniowski zorganizował konkurs plastyczny pod hasłem: ,,Złota polska jesień”, którego wyniki ogłoszone zostały na apelu poświęconym tematyce jesiennej.
Uczniowie klas V-VIII byli w kinie na filmowej adaptacji ,,Pana Tadeusza” w reżyserii Andrzeja Wajdy.
Działające przy Gminnej Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach zespoły: ,,Trzy czwarte” oraz ,,Niewielka grupa” przedstawiły uczniom naszej szkoły program antynikotynowy.
W ramach powitania wiosny klasy prezentowały humorystyczne skecze pod hasłem: ,,Śpiewaj i tańcz”.
15 maja 2000r. uczniowie szkoły pod opieką nauczycieli i rodziców udali się na pieszą pielgrzymkę do Sanktuarium św. Tomasza i św. bpa Stanisława w Piotrawinie z racji obchodów Jubileuszu Roku 2000.
W Opolu Lubelskim w rejonowych zawodach w lekkoatletyce reprezentacje naszej szkoły zajęły II miejsca (dziewczęta i chłopcy).

· 2000/2001
Samorząd Uczniowski w ramach obchodów Dnia Chłopaka zorganizował wybory ,,Mistera szkoły- Kępa 2000”, konkurs plastyczny pod hasłem : ,,Jesienne pejzaż oraz konkurs plastyczno- poetycko-muzyczny: ,,Szkoła da się lubić”, a także montaż literacki: ,,Z wizytą u Jana Kochanowskiego”.
Uczniowie pod kierunkiem pana Marka Jakoniuka postanowili wydawać szkolną gazetkę ,,SZKUŁKA”.
Szkołę odwiedzili artyści ukraińskiego teatru BAJ z przedstawieniami: ,,Toczygroszek” oraz ,,Kot w butach”.
W IX finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zebrano w szkole 139.03zł.
Uczniowie klas młodszych bawili się na karnawałowym balu przebierańców, a klasy starsze zorganizowały dyskotekę walentynkową.
Odbyły się też: wyjazd do Teatru Muzycznego w Lublinie na baśń pt. ,,Kopciuszek” (klasy młodsze) oraz musical pt. ,,Skrzypek na dachu” (klasy IV-VI), do kina w Opolu Lubelskim na adaptację powieści Henryka Sienkiewicza pt. ,,W pustyni i w puszczy” oraz czterodniowa wycieczka do Trójmiasta i Malborka.
Z okazji Dnia Dziecka uczniowie szkoły zostali zaproszeni do Łazisk przez współpracującą z naszą szkołą GBiDK na imprezę plenerową pod hasłem ,,Powitanie wakacji z Marią Konopnicką”.
Poza tym uczniowie naszej szkoły uczestniczyli:
w XX Małym Konkursie Recytatorskim- Agata Piątek klasa I i Anna Kuryś klasa V otrzymały wyróżnienia w etapie powiatowym;
w gminnym konkursie plastycznym ,,Straż pożarna w oczach dziecka”- Edyta Kuryś
I miejsce w kategorii klas IV-VI, a Jakub Nita II miejsce w kategorii klas I-III.

· 2001/2002
W lipcu po ulewnych deszczach Wisła wystąpiła z brzegów. Woda przerwała wały przeciwpowodziowe i zalała kilka miejscowości naszej gminy. Po apelach w środkach masowego przekazu wielu ludzi ruszyło z pomocą powodzianom. Z różnych stron Polski do powodzian napływały dary materialne i pieniądze.
Pani dyrektor Małgorzata Bidzińska udostępniła budynek szkoły na tymczasowe miejsce pobytu powodzianom z zalanych terenów oraz wolontariuszom i policjantom biorącym udział w ratowaniu wałów przed przerwaniem. Po opanowaniu żywiołu życie powoli wracało do normy.

3 września 2001r. rozpoczął się rok szkolny 2001/2002.
Szkoła otrzymała specjalne podziękowanie od Jerzego Owsiaka za udział w X finale WOŚP.
Uczniowie klas młodszych uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Kozłówki oraz wyjeździe do kina na film pt. ,,Harry Potter” zaś klasa IV wyjechała do Chodlika na ,,majówkę archeologiczną”.
Uczniowie klasy VI 10 kwietnia przystąpili do pierwszego w życiu ważnego egzaminu- pisali sprawdzian zewnętrzny uczniów klas VI kończących szkołę podstawową.

· 2002/2003
Odbyły się liczne uroczystości i imprezy szkolne z udziałem rodziców m.in.: kulig, wigilia szkolna, Dzień Babci i Dziadka- po akademii i życzeniach od wnuków odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów.
Uczennica klasy I Jana Androsowa otrzymała wyróżnienie w etapie wojewódzkim XXII Małego Konkursu Recytatorskiego.

· 2003/2004
Poza licznymi uroczystościami szkolnymi (w ramach obchodów Dnia Chłopaka odbyły się wybory Mistera Szkoły 2003roku) uczniowie uczestniczyli w jednodniowej wycieczce w Góry Świętokrzyskie oraz w wyjazdach do kina m. in. na bajkę muzyczną ,,Zaczarowana księżniczka”, filmy p.t. ,, Mali Agenci 3 D” i ,,Pinokio”.
Zorganizowany został karnawałowy bal przebierańców i konkurs na najpiękniejsze przebranie, odbył się też turniej mitologiczny.
Reprezentacja szkoły jako najlepsza w gminie uczestniczyła w V edycji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej ,,Jestem bezpieczny”.

· 2004/2005
Oprócz uroczystości, imprez i konkursów, które weszły do tradycji szkoły uczniowie reprezentowali Łaziska na imprezie promującej zdrowy styl życia ,,Śpiewaj z Hugo”. Byli jedną z dwunastu drużyn reprezentujących najlepsze gminy województwa lubelskiego. Wspólnie z rodzicami zorganizowany został Festyn rodzinny połączony z obchodami Dnia Dziecka oraz Dnia Matki i Dnia Ojca.

Do opracowania
,, HISTORII SZKOŁY PODSTAWOEJ W KĘPIE PIOTRAWIŃSKIEJ’’
wykorzystałam następujące źródła:

1. KRONIKA SZKOLNA SZKOŁY PODSTAWOEJ W KAMIONCE – OD 1928/29
W KĘPIE PIOTRAWIŃSKIEJ( założona i prowadzona do 1930r. przez Marcina
Kosińskiego).

2. KSIĘGA PROTOKÓŁÓW RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY POWSZECHNEJ
W KAMIONCE.

3. KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘPIE PIOTRAWIŃSKIEJ (1959- 1968).

4.,, KĘPA PIOTRAWIŃSKA( GM. ŁAZISKA). SKRÓCONE STUDIUM
HISTORYCZNO-OPISOWE, JÓZEF STEFAŃSKI.

5. KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘPIE PIOTRAWIŃSKIEJ (1983- 1999).

6. KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘPIE PIOTRAWIŃSKIEJ (1999- 2002).

7. KRONIKA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘPIE PIOTRAWIŃSKIEJ (2003- 2005).

8. KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĘPIE
PIOTRAWIŃSKIEJ 1926-2006 ( zebrała i spisała Małgorzata Bidzińska).

9. AKT EREKCYJNY (wmurowany 21 lipca 1963r. w mury obecnej szkoły)- kserokopia.


KIEROWNICY I DYREKTORZY SZKOŁY W KĘPIE PIOTRAWIŃSKIEJ

1929/1930- Marian Eugeniusz Kosiński
1930/1931- Janina Kosińska z Brysiewiczów
1931/1937- Stanisław Stasiek
1937/1939- Maria Staśkowa z Kobierzyckich
1939/1943- Henryk Kmieć
o latach 1943- 1954 brak danych
1954/1955- Longin Barzycki
1955/1956- Krystyna Studniarz
1956/1957- Edward Harasim
1957/1959- Zenon Ciosek
1959/1969- Stefan Bidziński
1969/1972- Kazimierz Cieślik
1972/1975- Czesław Jaśkowski
1975/1980- Stefan Bidziński
1980/1983- Czesław Jaśkowski
1983/1990- Lucyna Sołtys
1990/1999- Maria Kutyna
1999- 2019 Małgorzata Bidzińska
od 2019 – Marek Jakoniuk